Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 111 trang 116 sgk Toán 3

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Bài 1 đặt tính rồi tính bài 2 An mua 3 cái bút bài 3 tìm x bài 4 viết số thích hợp

Bài 1. Đặt tính rồi tính

1324 x 2

1719 x 4

2308 x 3

1206 x 5

Bài 2. An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?

Giải

Số tiền mua 3 cái bút là :

2500 x 3 = 7500 (đồng)

Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho An là :

8000 – 7500  =  500 (đồng)

Bài 3. Tìm x

x : 3 = 1527

x : 4 = 1823

Giải

a) x : 3 = 1527  

   x = 1527 x 3

   x = 4581

b) x : 4 = 1823

    x = 1823 x 4

    x = 7292

Bài 4. Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm ?

Có…ô vuông đã tô màu trong hình

Có… ô vuông đã tô màu trong hình

Tô màu thêm…ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông

Tô màu thêm… ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông

Giải

Có 7 ô vuông đã tô màu trong hình

Có 8 ô vuông đã tô màu trong hình

Tô màu thêm 2 ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông

Tô màu thêm 4 ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan