Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp.

Bài 1: Tính:

7  +1 =                  6 + 2 =                  5 + 3 =                         4 + 4 =

1 + 7 =                  2 + 6 =                  3 + 5 =                       8 - 4 =

8 - 7 =                  8 - 6 =                   8 - 5 =                         8 + 0 =

8 - 1 =                  8 - 2 =                   8 - 3 =                         8 - 0 =

Bài 2: Số ?

                  

a.                          b.                                 c.

                 

d.                           đ.                              e.

Bài 3: Tính:

4 + 3 + 1 =                8 - 4 - 2 =                 2 + 6 - 5 =                  8 + 0 - 5 =

5 + 1 + 2 =                8 - 6 + 3 =                7 - 3 + 4 =                  3 + 3 - 4 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

           

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp:

                       ....> 5 + 2                .... < 8 - 0                  ....> 8 + 0

Bài giải:

Bài 1:

7  +1 = 8                  6 + 2 = 8                 5 + 3 = 8                       4 + 4 = 8

1 + 7 = 8                  2 + 6 = 8                 3 + 5 = 8                       8 - 4 = 4

8 - 7 = 1                  8 - 6 = 2                  8 - 5 = 3                       8 + 0 = 8

8 - 1 = 7                  8 - 2 = 6                  8 - 3 = 5                       8 - 0 = 8

Bài 2: 

a. Kết quả là 8.

b. Kết quả là 8. 

c. Kết quả là 6.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 7.

Bài 3:

4 + 3 + 1 = 8                8 - 4 - 2 = 2                 2 + 6 - 5 = 3                8 + 0 - 5 = 3

5 + 1 + 2 = 8                8 - 6 + 3 = 5                7 - 3 + 4 = 8                 3 + 3 - 4 = 2

Bài 4:

Phép tính là: 8 - 2 = 6

Bài 5:

8 > 5 + 2

7 < 8 - 0

9 > 8 + 0