Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 67 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính, Bài 3: So sánh,Bài 4: Số ? , Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính

                                 

a.             b.                  c.                      d.                  đ.                   e.

                                     

f.                 g.                   h.                   i.                    j.                    k.

Bài 2: Tính

1 + 3 + 2 =                     6 - 3 -1 =                             6 - 1 - 2 =

3 + 1 + 2 =                     6 - 3 -2 =                             6 - 1 - 3 =

Bài 3

2 + 3....6                             3 + 3.....6                              4 + 2.....5 

2 + 4....6                             3 + 2.....6                              4 - 2......5

Bài 4: Số ?

....+ 2 = 5                           3 + .....= 6                              ....+ 5 = 5

....+ 5 = 6                           3 + .... = 4                              6 + ....= 6

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 6.                             f. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 3.                             g. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 6.                             h. Kết quả bằng 2.

d. Kết quả bằng 1.                             i. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 6.                             j. Kết quả bằng 6.

e. Kết quả bằng 0.                             k. Kết quả bằng 5.

Bài 2:

1 + 3 + 2 = 6                    6 - 3 -1 = 2                            6 - 1 - 2 = 3 

3 + 1 + 2 = 6                    6 - 3 -2 = 1                            6 - 1 - 3 = 2

Bài 3:

2 + 3 < 6                             3 + 3 = 6                              4 + 2 > 5 

2 + 4 = 6                             3 + 2 < 6                              4 - 2 < 5

Bài 4:

3 + 2 = 5                           3 + 3 = 6                              0 + 5 = 5

1 + 5 = 6                           3 + 1 = 4                              6 + 0 = 6

Bài 5:

5 - 2 = 3.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan