Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 62 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: Tính, Bài 4: So sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính: 

5 - 4 =                 4 - 0 =                  3 - 3 =                    2 - 0 = 

5 - 5 =                 4 - 4 =                  3 - 1 =                    2 - 2=

1 + 0 =                1 - 0 =

Bài 2: Tính:

                              

a.              b.                      c.                     d.                  đ.                    e.

Bài 3: Tính:

2 - 1 - 1 =                        3 - 1 - 2 =                         5 - 3 - 0 =

4 - 2 - 2 =                        4 - 0 - 2 =                         5 - 2 - 3 =

Bài 4:  

5 - 3 ....2                     3 - 3 ....1                         4 - 4 ....0

5 - 1 ....3                     3 - 2 ....1                         4 - 0 ....0

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a)                             b) 

Bài giải:

Bài 1:

5 - 4 = 1                 4 - 0 = 4                 3 - 3 = 0                   2 - 0 = 2

5 - 5 = 0                 4 - 4 = 0                 3 - 1 = 2                  2 - 2= 0

1 + 0 = 1                1 - 0 = 1

Bài 2:

a. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 5.

c. Kết quả bằng 0.

d. Kết quả bằng 2.

đ. Kết quả bằng 0.

e. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

2 - 1 - 1 = 0                     3 - 1 - 2 = 0                       5 - 3 - 0 = 2

4 - 2 - 2 = 0                     4 - 0 - 2 = 2                       5 - 2 - 3 = 0

Bài 4: 

5 - 3 = 2                     3 - 3 < 1                         4 - 4 = 0

5 - 1 > 3                     3 - 2  = 1                        4 - 0  > 0

Bài 5:

a) 4 - 4 = 0

b) 3 - 3 =0.Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan