Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 178 sgk toán lớp 4


Bài 1: Viết các số,Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 3: Tính,Bài 4: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng số học sinh gái,Bài 5: a) Hình vuông và hình chữ nhật cùng có những đặc điểm gì ?

Bài 1: Viết các số:

a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy ;

b) Mười sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi tư;

c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 yến = ....kg ;                   2 yến 6kg = ...kg ;                  40kg = ...yến

b) 5 tạ = ...kg;                       5 tạ 75 kg =...kg ;                  800kg = ...tạ 

 

5 tạ = ....yến;                        9 tạ 9kg = ...kg ;                      tạ  = ...kg

 

c) 1 tấn = ...kg                       4 tấn = ...kg ;                         2 tấn 800kg = ...kg ;

 

1 tấn = ...tạ                           7000kg = ...tấn ;                     12000kg = ...tấn

3 tấn 90kg = ...kg                    tấn = ....kg;                          6000kg = ....tạ

Bài 3: Tính:

a)  +  +  ;                                b)  +  - 

c)  -  x  ;                            d)  :  : 

Bài 4: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng  số học sinh gái. Hỏi lớp học đócao bao nhiêu học sinh gái ?

Bài 5: a) Hình vuông và hình chữ nhật cùng có những đặc điểm gì ?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm gì ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 365847 ;                       b) 16530464 ;                   c) 105072009

Bài 2: 

a) 2 yến = 20kg ;                   2 yến 6kg = 26kg ;              40kg = 4 yến

b) 5 tạ = 500 kg;                    5 tạ 75 kg = 575 kg ;           800kg = 8 tạ

5 tạ = 50 yến;                        9 tạ 9kg = 909 kg ;               tạ  = 40kg

c) 1 tấn = 1000kg                   4 tấn = 4000kg ;                  2 tấn 800kg = 2800 kg ;

1 tấn = 10 tạ                          7000kg = 7 tấn ;                12000kg = 12tấn

3 tấn 90kg = 3090 kg               tấn = 750kg;                   6000kg = 60tạ

Bài 3:

a)  +  +   =  +  +  =  +  =  = 

 b)  +  -  =  +  -  =  -  = 

c)  -  x  =  -  =  -  = 

 d)  :  :  =  x  x  =  x  = 

Bài 4:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh gái của lớp học đó là:

35 : 7 x 4 = 20 (học sinh)

Đáp số: 20 học sinh gái.

Bài 5: a) Hình vuông và hình chữ nhật cùng có những đặc điểm sau:

- Có 4 góc vuông.

- Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

- Có các cạnh liên tiếp vuông góc với nhau.

Có thể nhận xét: Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt có chiều dài bằng chiều rộng.

b) Hình chữ nhật là hình bình hành cũng có những đặc điểm sau:

- Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

- Có thể nhận xét: Hình chữ nhật có thể coi là hình bình hành đặc biệt ( có 4 góc vuông).