Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 177, 178 sgk toán lớp 4


Bài 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau,Bài 2: Tính,Bài 3: Tìm x,Bài 4: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84,Bài 5: Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 2: Tính:

a)  +  -  ;                           b)  +  x  ;

c)  x  :  ;                            d)  -  :  ;

Bài 3: Tìm x:

a) x -  =  ;                              b) x :  = 8

Bài 4: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

Bài 5: Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng  tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Bài giải:

Bài 1: Các tỉnh có diện tích xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắc.

Bài 2:

a) Chọn mẫu số chung là 10.

  +  -   =  +  -  =  -  =  = 

b)  +  x  =  +  = 

c)  x  :   =  :  =  x  =  = 

d)  -  :   =  -  x  =  -  =  -  = 

Bài 3:

a) x -  =  

         x =  + 

         x = 

b) x :  = 8

         x = 8 x 

         x = 2

Bài 4: 

Ba lần số thứ nhất bằng:

84 - (1 + 1 + 1) = 81.

Số thứ nhất là:

81 : 3 = 27

Số thứ hai là:

27 + 1 = 28

Số thứ ba là:

28 + 1 = 29

Đáp số: 27; 28; 29.

Bài 5:

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 - 1 = 5 (phần)

Tuổi con là:

30 : 5 = 6 (tuổi)

Tuổi bố là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: Con: 6 tuổi ; Bố: 36 tuổi.