Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 177, 178 sgk toán lớp 4


Bài 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau,Bài 2: Tính,Bài 3: Tìm x,Bài 4: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84,Bài 5: Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 2: Tính:

a) \(\frac{2}{5}\) + \(\frac{3}{10}\) - \(\frac{1}{2}\) ;                           b) \(\frac{8}{11}\) + \(\frac{8}{33}\) x \(\frac{3}{4}\) ;

c) \(\frac{7}{9}\) x \(\frac{3}{14}\) : \(\frac{5}{8}\) ;                            d) \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{7}{32}\) : \(\frac{21}{16}\) ;

Bài 3: Tìm x:

a) x - \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{1}{2}\) ;                              b) x : \(\frac{1}{4}\) = 8

Bài 4: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

Bài 5: Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng \(\frac{1}{6}\) tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Bài giải:

Bài 1: Các tỉnh có diện tích xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắc.

Bài 2:

a) Chọn mẫu số chung là 10.

 \(\frac{2}{5}\) + \(\frac{3}{10}\) - \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{4}{10}\) + \(\frac{3}{10}\) - \(\frac{5}{10}\) = \(\frac{7}{10}\) - \(\frac{5}{10}\) = \(\frac{2}{10}\) = \(\frac{1}{5}\)

b) \(\frac{8}{11}\) + \(\frac{8}{33}\) x \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{8}{11}\) + \(\frac{2}{11}\) = \(\frac{10}{11}\)

c) \(\frac{7}{9}\) x \(\frac{3}{14}\) : \(\frac{5}{8}\)  = \(\frac{1}{6}\) : \(\frac{5}{8}\) = \(\frac{1}{6}\) x \(\frac{8}{5}\) = \(\frac{8}{30}\) = \(\frac{4}{15}\)

d) \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{7}{32}\) : \(\frac{21}{16}\)  = \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{7}{32}\) x \(\frac{16}{21}\) = \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{1}{6}\) = \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{2}{12}\) = \(\frac{3}{12}\)

Bài 3:

a) x - \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{1}{2}\) 

         x = \(\frac{1}{2}\) + \(\frac{3}{4}\)

         x = \(\frac{5}{4}\)

b) x : \(\frac{1}{4}\) = 8

         x = 8 x \(\frac{1}{4}\)

         x = 2

Bài 4: 

Ba lần số thứ nhất bằng:

84 - (1 + 1 + 1) = 81.

Số thứ nhất là:

81 : 3 = 27

Số thứ hai là:

27 + 1 = 28

Số thứ ba là:

28 + 1 = 29

Đáp số: 27; 28; 29.

Bài 5:

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 - 1 = 5 (phần)

Tuổi con là:

30 : 5 = 6 (tuổi)

Tuổi bố là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: Con: 6 tuổi ; Bố: 36 tuổi.