Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 sgk toán lớp 4


Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Hai kho chứa 1345 tấn thóc,Bài 4: Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh,Bài 5: Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con.

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Hai kho chứa 1345 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\) số thóc của kho thứ hai.

Bài 4: Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng \(\frac{3}{4}\) số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?

Bài 5: Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

1350 - 600 = 750 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 600 tấn thóc ; Kho 2: 750 tấn thóc.

Bài 4:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số hộp kẹo là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh là:

56 - 24 = 32 (hộp)

Đáp số: 24 hộp kẹo; 32 hộp bánh.

Bài 5:

Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 =  3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là:

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

9 - 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

27 + 6 = 33 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 33 tuổi. Con 6 tuổi.