Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk toán lớp 1


Bài 1: Viết các số,Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất,Bài 4: Đặt tính rồi tính,Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay..

Bài 1: Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất:

59, 34, 76, 28.

b) Khoanh vào số lớn nhất:

66, 39, 54, 58.

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

68 - 31                      52 + 37                          35 + 42

98 - 51                      26 + 63                          75 - 45

Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay, Tâm gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

Bài 2:

Số liền trước số 19 là số 18, số liền sau số 19 là số 20.

Số liền trước số 55 là số 54, số liền sau số 55 là số 56.

Số liền trước số 30 là số 29, số liền sau số 30 là số 31.

Số liền trước số 78 là số 77, số liền sau số 78 là số 79.

Số liền trước số 44 là số 43, số liền sau số 44 là số 45.

Số liền trước số 99 là số 18, số liền sau số 99 là số 100.

Bài 3:

a) Khoanh vào số 59.

b) Khoanh vào số 39.

Bài 4:

68 - 31 = 37                    52 + 37 = 89                          35 + 42 = 77

98 - 51 = 47                    26 + 63 = 89                          75 - 45 = 30

Bài 5:

Số máy bay cả hai bạn gấp được là:

12 + 14 = 26 (chiếc)

Đáp số: 26 chiếc.