Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 172 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính,Bài 3: Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh,Bài 4: Hình nào đã khoanh vào số hình tròn ?,Bài 5: Tìm X.

Bài 1: Tính nhẩm:

a) 2 x 8 =              12 : 2 =                          2 x 9 =                18 : 3 =

3 x 9 =                  12 : 3 =                          5 x 7 =                45 : 5 =

4 x 5 =                  12 : 4 =                          5 x 8 =                40 : 4 =

5 x 6 =                  15 : 5 =                          3 x 6 =                20 : 2 =

b) 20 x 4 =            30 x 3 =                20 x 2 =                         30 x 2 =              

80 : 4 =                90 : 3 =                40 : 2 =                         60 : 2 =

Bài 2: Tính:

4 x 6 + 16 =                                   20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 =                                   30 : 5 : 2 =

Bài 3: Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Hình nào đã khoanh vào  số hình tròn ?

a) 

b) 

Bài 5: Tìm X:

a) X : 3 = 5;

b) 5 x X = 35.

Bài giải:

Bài 1:

a) 2 x 8 = 16             12 : 2 = 6                         2 x 9 = 18                18 : 3 = 6

3 x 9 = 27                 12 : 3 = 4                        5 x 7 = 35                45 : 5 = 9

4 x 5 = 20                 12 : 4 = 3                        5 x 8 = 40                40 : 4 = 10

5 x 6 = 30                 15 : 5 = 3                        3 x 6 = 18                20 : 2 = 10

b) 20 x 4 = 80           30 x 3 = 90               20 x 2 = 40                        30 x 2 = 60             

80 : 4 = 20               90 : 3 = 30               40 : 2 = 20                         60 : 2 = 30

Bài 2:

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40                                  

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30 

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60  

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

Bài 3: 

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

Bài 4:

Hình a) được khoanh vào   số hình tròn

Bài 5:

a) X : 3 = 5

         X = 5 x 3

         X = 15

b) 5 x X = 35

         X = 35 : 5

         X = 7