Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 172, 173 sgk toán lớp 4


Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 3:so sánh,Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m.

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2= ....dm2                             1km2= ....m2

1m2= ... cm2                             1dm2 = ....cm2

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 15m2= ....cm2                                m2= ....dm2

103m2= ...dm2                                  dm2 = ...cm2

2110dm2 = ...cm2                               m2= ...cm2

b) 500cm2 = ....dm2                         1cm2 = ....dm2              

1300dm2 = ....m2                             1dm2 = ....m2

60000 =                                         1cm2 = ....m2

c) 5m29dm2 =....dm2                        700dm2 = ....m2

8m250cm2 =....cm2                          50000cm2 = ....m2

Bài 3: 

2m25dm2 ....25dm2                                         3m2 99dm2 ....4m2

3dm25cm2 ....305cm2                                      65m2....6500dm2

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được  kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài giải:

Bài 1:

1m2= 100dm2                                 1km2= 1000000m2

1m2= 10000cm2                             1dm2 = 100cm2  

Bài 2:

a) 15m2= 150000cm2                                m2= 10dm2

103m2= 10300dm2                                  dm2 = 10cm2

2110dm2 = 211000cm2                               m2= 1000cm2

b) 500cm2 = 5dm2                                 1cm2 = dm2              

1300dm2 = 13m2                                   1dm2 =  m2

60000 cm2= 6m2                                       1cm2 = m2

c) 5m29dm2 = 509 dm2                              700dm2 = 7m2

8m250cm2 = 80050 cm2                              50000cm2 = 5m2

Bài 3:

2m25dm2 > 25dm2                                         3m2 99dm2 < 4m2

3dm25cm2 = 305cm2                                      65m2 = 6500dm2

Bài 4: Diện tích thửa ruộng là:

64 x 25 = 1600 (m2 )

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là:

 x 1600 = 800 (kg)

800kg = 8 tạ

Đáp số: 8 tạ thóc.