Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 169 sgk toán lớp 4


Bài 1: Tính bằng hai cách,Bài 2: Tính,Bài 3: Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo tấm vải đỏ,Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1: Tính bằng hai cách:

a) ( ) x   ;

b)  x   -   x   ;

c) (  -  ) :   ;

d)   :   +   :  

Bài 2: Tính:

a)  ;                         b)  x   x  :  ;

c)    ;                  d)  x   x  :    .

Bài 3: Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo  tấm vải đỏ. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết   m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho 

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Bài giải:

Bài 1:

a) Cách 1 : ( ) x  =  x   =  

Cách 2: ( ) x   =  x  +  x   =  +  =   =  

b)Cách 1 :  x   -   x  =  -  =   = 

Cách 2:   x   -   x  =  x ( - ) =  x  =  = 

c) Cách 1:  (  -  ) :  =  :   =    x  = 

Cách 2:  (  -  ) :  =  :  -  :  =  x  -   x  =  -  =  = 

d)   :   +   :  =  x  +  x  =  +  =  = 

Cách 2:  :   +   :  = ( +  ) :  =  :  =  x   = 

Bài 2:

a)  =  ;

b)  x   x  :  =  :  =   x  = 2

hoặc   x   x  :  =  x   x   x  = 2.

c)  =  = 

d)   x   x  :   =  :  =  x  = 

Hoặc   x   x  :   =   x   x  x  =  = 

Bài 3: Số mét vải được may quần áo:

20 x  = 16 (m)

Số mét vải còn lại:

20 - 16 = 4 (m)

Số túi đã may được là:

4 :    = 6 (cái túi)

Đáp số: 6 cái túi.

Bài 4: Khoanh vào chữ D.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan