Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 167,168 sgk toán lớp 4


Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng,Bài 2: Viết tiếp phân số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Rút gọn các phân số,Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số,Bài 5: Sắp xếp các phân số ; ; ; theo thứ tự tăng dần.

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

 là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào ?

                       

Hình 1                      Hình 2                          Hình 3                 Hình 4

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Bài 2: Viết tiếp phân số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Rút gọn các phân số:

 ;  ;  ;  ; 

Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số:

a)  và ;          b)  và  ;            c)  và .

Bài 5: Sắp xếp các phân số  theo thứ tự tăng dần.

Bài giải:

Bài 1: Khoanh vào chữ C.

Bài 2: 

 

Bài 3:

  =  = ;               =  =             

 =  = ;                 =  = 

 =  =  = 5

Bài 4:

a) Chọn mẫu số chung là 5 x 7 = 35.

Ta có:  =  = 

 =  = 

b) Chọn mẫu số chung là 45.

Ta có:

  =  =  giữ nguyên.

c) Chọn mẫu số chung là: 2 x 5 x 3 = 30.

 =  = ;

 =  = 

 =  =  

Bài 5:

Nhận xét:

  < 1;  < 1 và   <  

 > 1 ;  > 1 và    <  

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự tăng dần là:

 ;  ; ;