Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 161, 162 sgk toán lớp 4


Bài 1: Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601,Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được,Bài 3: Tìm x biết 23 < x < 31 và x là số lẻ chia hết cho 5,Bài 4: Với ba chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số có ba chữ số,Bài 5: Mẹ mua một số hộp cam rồi xếp vào các đĩa.

Bài 1: Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601:

a) Số nào chia hết cho 2 ? Số nào chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 3 ? Số nào chia hết cho 9 ?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

d) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 ?

e) Số nào không chia hết cho cả 2 và 9 ?

Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được:

a)...52 chia hết cho 3;

b) 1...8 chia hết  cho 9.

c) 92...chia hết cho cả 2 và 5.

d) 25...chia hết cho cả 5 và 3.

Bài 3: Tìm x biết 23 < x < 31 và x là số lẻ chia hết cho 5.

Bài 4: Với ba chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số có ba chữ số (mỗi số có cả ba chữ số đó) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2.

Bài 5: Mẹ mua một số hộp cam rồi xếp vào các đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 3 quả thì vừa hết số cam, nếu xếp mỗi đĩa 5 quả thì cũng vừa hết số cam đó. Biết rằng số cam ít hơn 20 quả, hỏi mẹ mua bao nhiêu quả cam ?

Bài giải:

Bài 1:

a) Các số chia hết cho 2 là: 7362; 2640; 4136.

Các số chia hết cho 5 là: 605 ; 2640.

b) Các số chia hết cho 3 là: 7362; 2640; 20601.
Các số chia hết cho 9 là: 7362; 20601.

c) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 2640.

d) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 là: 605

e) Số không chia hết cho cả 2 và 9 là: 605; 1207.

Bài 2:

a) 252; 552; 852.

b) 108; 198.

c) 920.

d) 255.

Bài 3:

x chia hết cho 5 nên x có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5; x là số lẻ nên x có chữ số tận cùng là 5.

Vì 23< x< 31 nên x là 25.

Bài 4:

Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 phải có chữ số tận cùng bằng 0 và các số đó là: 250; 520.

Bài 5: Theo đề bài thì số cam phải vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 và số đó phải bé hơn 20. Vậy số cần tìm là 15. 

Hay mẹ mua 15 quả cam.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan