Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 157 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con vật ?,Bài 4: Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18kg.,Bài 5: Tính chu vi hình tam giác ABC.

Bài 1: Tính:

                          

a.                    b.                   c.                    d.                     e.

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 245 + 312;                     665 + 214 ;                   217 + 752

b) 68 + 27 ;                         72 + 19 ;                       61 + 29

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào  số con vật ?

a) 

b) 

Bài 4: Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18kg. Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 5: Tính chu vi hình tam giác ABC:

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 859.

b. Kết quả bằng 787.

c. Kết quả bằng 887.

d. Kết quả bằng 758.

e. Kết quả bằng 288.

Bài 2:

a) 

b) 

Bài 3: 

Hình a) được khoanh vào  số con voi.

Bài 4: 

Con sư tử nặng:

210 + 18 = 228 (kg)

Đáp số: 228kg.

Bài 5: 

CHu vi hình tam giác ABC:

300 + 400 + 200 = 900 (cm)

Đáp số: 900 cm.