Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 141 sgk toán lớp 2


Bài 1: Viết (theo mẫu),Bài 2, bài 3: So sánh,Bài 4: Số ?,Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ.

Bài 1: Viết (theo mẫu):

110...120                       110...120  

                                   120...110

150...130                     130...150

                                  150...130

Bài 3:  

100...110                            180...170

140...140                            190...150

150...170                            160...130

Bài 4: Số ?

110; ...; 130; 140; ...; 160; 170; ...;....;200

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

 

110 < 120                       110 < 120  

 

                                    120 > 110

150 > 130                       130 < 150

                                    150 > 130

Bài 3:

100 < 110                            180 > 170

140 = 140                            190 > 150

150 < 170                            160 > 130

Bài 4:

110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

Bài 5: Có thể xếp hình như sau:
Bài viết liên quan