Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132 sgk toán lớp 1


Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Số ?,Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s,Bài 4: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa,Bài 5: So sánh.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

70 - 50                         60 - 30                     90 - 50

80 - 40                         40 - 10                     90 - 40

Bài 2: Số ?

Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s.

a) 60cm - 10cm = 50.

b) 60cm - 10cm = 50cm.

c) 60cm - 10cm = 40cm

Bài 4: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ?

Bài 5:          

50...10 = 40               30...20 = 50                40...20 = 20 

Bài giải:

Bài 1:

70 - 50 = 20                      60 - 30 = 30                     90 - 50 = 40

80 - 40 = 40                      40 - 10 = 30                     90 - 40 = 50

Bài 2:

Điền lần lượt các số 70, 40,  20, 30 vào các hình tròn lần lượt từ trái sang phải.

Bài 3:

a) s

b) đ

c) s

Bài 4:

Số cái bát nhà Lan có là:

20 + 10 = 30 (cái bát)

Đáp số: 30 cái bát. 

50 - 10 = 40               30 + 20 = 50                40 - 20 = 20