Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 83 trang 83 sgk Toán 3


Bài 1, 2, 3, 4 tính giá trị của biểu thức bài 5 người ta xếp 800 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái

1.Tính giá trị của biểu thức:

324 – 20 + 61

188 + 12 – 50

21 x 3 : 9

40 : 2 x 6

Giải:

324 – 20 + 61 = 304 + 61 = 365

188 + 12 – 50 = 200 – 50 = 150

21 x 3 : 9 = 63 : 9 = 7

40 : 2 x 6 = 20 x 6 = 120

2.Tính giá trị của biểu thức

15 + 7 x 8

201 + 39 : 3

90 + 28 : 2

564 – 10  x 4

Giải:

15 + 7 x 8 = 15 + 56 = 71

201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214

90 + 28 : 2 = 90 + 14 = 104

564 – 10  x 4  = 564 – 40 = 524.

3.Tính giá trị của biểu thức:

123 x (42 – 40 )

(100 +11 ) x 9

72 : (2 x 4 )

64 : (8 : 4)

Giải:

123 x (42 – 40 ) = 123 x 2 = 246

(100 +11 ) x 9 = 111 x 9 = 999

72 : (2 x 4 ) = 72 : 8 = 9

64 : (8 : 4) = 64 : 2 = 32

4.

5.

Người ta xếp 800 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái. Sau đó xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

Giải:

C1 :

Số hộp bánh là”

800 : 4 = 200 (hộp)

Số thùng bánh là:

200 : 5 = 40 (thùng)

C2:

Số bánh trong mỗi thùng là:

4 x 5 = 20 (bánh)

Số thùng bánh là:

800 : 20 = 40 (thùng)