Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 76 trang 77 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

Bài 1, bài 2 tính bài 3 một cửa hàng có 36 máy bơm bài 4 số bài 5 đồng hồ nào tạo góc vuông, góc không vuông

1.Số

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

 

4

 

tích

 

972

 

600

 Giải:

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

324

4

150

tích

972

972

600

600

 Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) \(684 : 6\);        \(845 : 7\);            c) \(630 : 9\);       d) \(842 : 4\)

Giải

Bài 3. Một cửa hàng có \(36\) máy bơm, người ta đã bán \(\frac{1}{9}\) số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Giải:

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

\(36 : 9 = 4\) (máy bơm)

Số máy bơm còn lại là:

\(36 – 4 = 32\) (máy bơm)

Bài 4.Số

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Gấp 4 lần

 

 

 

 

 

Bớt 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Giảm 4 lần

 

 

 

 

 

 Giải:

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

12

16

24

60

8

Gấp 4 lần

32

48

80

224

16

Bớt 4 đơn vị

4

8

16

52

0

Giảm 4 lần

2

3

5

14

1

Bài 5.Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông ? Góc không vuông?

Giải:

Đồng hồ \(A\) có hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ \(B\) có hai kim tạo thành góc không vuông

Đồng hồ \(C\) có hai kim tạo thành góc không vuông.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan