Bài 1, 2 trang 66 sgk toán 2


Bài 1. Tính: 45 - 9; 75 - 6;... Bài 2. Tìm x.

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Tìm x:

a) x + 9 = 27;                      b) 7 + x = 35;                       c) x + 8 = 46

Bài giải

a) x + 9 = 27;                      b) 7 + x = 35;                       c) x + 8 = 46

          x = 27 - 9                            x = 35 - 7                            x = 46 - 8

          x = 18                                  x = 28                                x = 38