Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 06:17:15

Bài 1, 2 trang 66 sgk toán 2


Bài 1. Tính: 45 - 9; 75 - 6;... Bài 2. Tìm x.

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Tìm x:

a) x + 9 = 27;                  b) 7 + x = 35;                    c) x + 8 = 46

Bài giải

a) x + 9 = 27;                      b) 7 + x = 35;                       

    x       = 27 - 9                             x = 35 - 7                      

    x       = 18                                  x = 28                            

c) x + 8 = 46

   x        = 46 - 8

   x        = 38

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay