Bài 1, 2 trang 65 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Bài giải

Bài viết liên quan