Bài 1, 2 trang 41 sgk toán 2


Bài 1. Đọc, viết; Bài 2. Tính (theo mẫu ).

Bài 1. Đọc, viết:

Bài giải:

Hình thứ hai:

Đọc: Mười lít

Viết: 10l

Hình thứ ba:

Đọc: Hai lít

Viết: 2l.

Bài 2. Tính (theo mẫu ):

a)  9l + 8l = 17l                  15l + 5l =                   2l + 2l + 6l =

b) 17l - 6l =                       18l - 5l =                    28l - 4l - 2l =

Bài giải

a)  9l + 8l = 17l                  15l + 5l = 20l                  2l + 2l + 6l = 10l

b) 17l - 6l = 11l                  18l - 5l = 13l                   28l - 4l - 2l = 22l

 

                        

Bài viết liên quan