Bài 1, 2 trang 32 sgk toán 5


Bài 1. Bài 2. Tìm x

Bài 1. 

a) 1 gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{10}\) ?

b) \( \frac{1}{10}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{100}\) ?

c) \( \frac{1}{100}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{1000}\) ?

Giải

a) 1 gấp 10 lần \( \frac{1}{10}\) ;

b) \( \frac{1}{10}\) gấp 10 lần \( \frac{1}{100}\) ;

c) \( \frac{1}{100}\) gấp 10 lần \( \frac{1}{1000}\) ;

Bài 2. Tìm x:

a) x + \( \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\) ;                      b) x - \( \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\) ;

c) x . \( \frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\) ;                     d) x : \( \frac{1}{7}\) = 14.

Giải

a) x + \( \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\)                       b) x - \( \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\)

    x = \( \frac{1}{2}\) - \( \frac{2}{5}\)                           x = \( \frac{2}{7}\) + \( \frac{2}{5}\)

    x = \( \frac{1}{10}\)                              x = \( \frac{24}{35}\)

c) x . \( \frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\)                       d) x : \( \frac{1}{7}\) = 14

  x = \( \frac{9}{20}\) : \( \frac{3}{4}\)                            x = 14 . \( \frac{1}{7}\) 

  x = \( \frac{3}{5}\)                                   x = 2.