Bài 1, 2 trang 32 sgk toán 5


Bài 1. Bài 2. Tìm x

Bài 1. 

a) 1 gấp bao nhiêu lần  ?

b)  gấp bao nhiêu lần  ?

c)  gấp bao nhiêu lần  ?

Giải

a) 1 gấp 10 lần  ;

b)  gấp 10 lần  ;

c)  gấp 10 lần  ;

Bài 2. Tìm x:

a) x +  =  ;                      b) x -  =  ;

c) x .  =  ;                     d) x :  = 14.

Giải

a) x +  =                        b) x -  = 

    x =  -                            x =  + 

    x =                               x =

c) x .  =                        d) x :  = 14

  x =  :                             x = 14 .  

  x =                                    x = 2.