Bài 1, 2 trang 31 sgk toán 5


Bài 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m

Bài 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiểu rộng 6m, chiều dài 9m ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Giải

Diện tích nền căn phòng là :

9 x 6 = 54 (m2) hay 5400dm2

30cm = 3dm

Diện tích một viên gạch là :

3 x 3 = 9 (dm2)

Số viên gạch cần dùng là :

5400 : 9 = 600 (viên)

Đáp số: 600 viên gạch.

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m, chiều rộng bằng \( \frac{1}{2}\) chiều dài.

a)            Tính diện tích thửa ruộng đó.

b)            Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Giải

a) Chiều rộng là :

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) 3200m2 so với 100m2 thì gấp :

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x 32 = 1600 (kg) hay 16 tạ

Đáp số: a) 3200m2

b) 16 tạ thóc.