Bài 1, 2, 3 trang 72 sgk toán 2


Bài 1. Tìm x; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến,

Bài 1. Tìm x:

a) 15 - x = 10;                      15 - x = 8;                       42 - x = 5

b) 32 - x = 14;                      32 - x = 18;                     x - 14 = 18

Bài giải

a) 15 - x = 10;                      15 - x = 8;                       42 - x = 5

           x = 15 - 10                       x = 15 - 8                            x = 42 - 5 

           x = 5                                x = 7                                  x = 37

b) 32 - x = 14;                      32 - x = 18;                     x - 14 = 18

           x = 32 - 14                       x = 32 - 18                       x = 18 + 14

           x = 18                              x = 14                              x = 32

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

- Cột thứ nhất điền 39.

- Cột thứ hai điền 24.

- Cột thứ ba điền 24.

- Cột thứ tư điền 53.

- Cột thứ năm điền 55.

Bài 3. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Bài giải

Số ô tô rời bến là:

35 - 10 = 25 ( ô tô )

Đáp số: 25 ô tô.