Bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Sinh 6


Câu 1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?Câu 2. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu \\/ vào □ cho ý trả lời đúng)

Câu 1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau? 

Vật sống

Vật không sống

- Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

- Không có sự trao đổi chất.

- Có khả năng cử động, vận động.

- Không có khả năng cử động, vận động.

- Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

- Không lớn lên, sinh sản và phát triển.

Câu 2. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu / vào □ cho ý trả lời đúng):

    a)      Lớn lên

    b)    Sinh sản

    c)   Di chuyển

    d)   Lấy các chất cần thiết

     e) Loại bỏ các chất thải

Từ đó cho biết các đặc điếm chung của cơ thể sống là gì ?

Trả lời:

Đáp án đúng là a, b, d và e.

Câu 3.  Đặc điểm cơ bản của cơ thể sống là gì?

Đánh dấu + vào ô trống chỉ câu trả lời đúng:

 a) Trao đổi chất.

 b) Vận động, lớn lên và sinh sán.

c) Lấy khí cacbônic và thải ôxi.

d) Cả b và c.

Trả lời: a và b.