Bài 1, 2, 3 trang 47 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Tìm x; Bài 3. Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Tìm x: 

a) x + 9 = 30;              b) 5 + x = 20;                c) x + 19 =  60

Bài giải

a) x + 9 = 30;                 b) 5 + x = 20;                    c) x + 19 = 60

         x = 30 - 9                        x = 20 - 5                           x = 60 - 19

         x = 21.                            x = 15                                x = 41

Bài 3. Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

Bài giải

Số que tính còn lại là:

20 - 5 = 15 (que tính )

Đáp số: 15 que tính.