Bài 1, 2, 3 trang 39 sgk Toán 3

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 tính bài 2 tìm x bài 3 trong phép chia 7

Bài 1.Tính nhẩm:

35 : 5  =                  28 : 7 =                    24 : 6 =                   21 : 3 =

35 : 7 =                   28 : 4 =                    24 : 4 =                   21 : 7 =

Giải:

35 : 5  =    7              28 : 7 =    4                24 : 6 =  4         21 : 3 = 7

35 : 7 =     5              28 : 4 =   7          24 : 4 =     6              21 : 7 = 3

Bài 2.Tìm x

12 : x = 2

42 : x = 6

27 : x = 3

Giải:

12 : x = 2 x = 12 : 2 x = 6

42 : x = 6 x = 42 : 6 x = 7

27 : x = 3 x = 27 : 3 x = 9

Bài 3

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Giải:

Muốn có thương lớn nhất thì số chia phải bé nhất, khác 0.Vậy số chia bằng 1

Ta có: 7 : 1 = 7

Để được thương bé nhất thì số chia phải bằng 7

Ta có: 7 : 7 = 1

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan