Bài 1, 2, 3 trang 31 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Bài 1. Tính nh

Bài 1. Tính nhẩm:

7 x 3 =                          7 x 4 = 

7 x 5 =                          7 x 2 = 

7 x 7 =                          7 x 10 = 

7 x 8 =                          7 x 9 = 

7 x 6 =                          7 x 1 = 

0 x 7 =                          7 x 0 = 

Giải:

7 x 3 = 21                        7 x 4 = 28

7 x 5 = 35                        7 x 2 = 14

7 x 7 = 49                        7 x 10 = 70

7 x 8 = 56                        7 x 9 = 63

7 x 6 = 42                        7 x 1 = 7

0 x 7 = 0                          7 x 0 = 0

Bài 2. Một  tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Giải:

Số ngày của 4 tuần lễ là:

7 x 4 = 28 ( ngày)

Đáp số: 28 ngày

Bài 3. Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

7

14

21

 

 

42

 

 

63

 

Giải:

7

14

21

28 

 35

42

 49

56 

63

 70

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan