Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk Toán 3 - Luyện tập

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Bài 1. Đặt tính rồi tính; Bài 2 T.ìm; Bài 3. Một quyển truyện có 84 trang

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 48 : 2           84 : 4          55 : 5                  96 : 3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

54 : 6        48 : 6                   35 : 5                   27 : 3

Giải:

Bài 2. Tìm \({1 \over 4}\)  của: 20 cm; 40 km; 80 kg.

Giải:

+ \({1 \over 4}\)  của 20 cm là 20 : 4 = 5 (cm)

+ \({1 \over 4}\)  của 40 km là 40 : 4 = 10 (km)

+\({1 \over 4}\)  của 80 kg là 80 : 4 = 20 (kg).

Bài 3. Một quyển truyện có 84 trang. My đã đọc được \({1 \over 2}\)  số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

Giải:

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)

Đáp số : 42 trang

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan