Bài 1, 2, 3 trang 24 sgk toán 5


Bài 1: So sánh, Bài 2:Viết (theo mẫu), bài 3:làm cho bằng nhau (theo mẫu).

Bài 1: 

3....2              4....5               2....3

1....2              4....4               3....4

2....2              4....3               2.....4

Bài 2: Viết theo mẫu:

               

Hình 1                                          Hình 2

       

Hình 3                                         Hình 4

Bài 3: Làm cho bằng nhau (theo mẫu):

                     

Hình 1                         Hình 2                        Hình 3

                           

Hình a                          Hình b                           Hình c

Bài giải:

Bài 1: 

3 > 2              4 < 5               2 < 3

1 < 2              4 = 4               3 < 4

2 = 2              4 > 3               2 < 4

Bài 2:

Hình 2: 5 > 4 và 4 < 5

Hình 3: 3 = 3

Hình 4: 5 = 5

Bài 3: Hình 1 ghép với hình b

Hình 2 ghép với hình a

Hình 3 ghép với hình c