Bài 1, 2, 3 trang 24 sgk toán 2


Bài 1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa; Bài 2, Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi; Bài 3. Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm.

Bài 1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?

Tóm tắt

Hòa có : 4 bông hoa

Bình nhiều hơn Hòa : 2 bông hoa

Bình có: ... bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa Bình có là:

4 + 2 = 6 ( bông hoa)

Đáp số: 6 bông hoa.

Bài 2, Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

Nam có: 10 viên bi

Bảo nhiều hơn Nam : 5 viên bi

Bảo có: ... viên bi?

Bài giải

Số bi Bảo có là:

10 + 5 = 15 ( viên bi)

Đáp số: 15 viên bi.

Bài 3. Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

Chiều cao của Đào là

95 + 3 = 98 ( cm)

Đáp số: 98 cm

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan