Bài 1, 2, 3 phần 1 trang 178 sgk toán 5


Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. 0,8% = ?

A.                           B. 

C.                       D. 

2. Biết 95% của một số là 475, vậy  của số đó là:

A. 19                            B.95

C. 100                          D. 500

3. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Bài giải:

Bài 1. Khoanh vào chữ C (vì 0,8% =   =      

 Bài 2. Khoanh vào chữ C (vì số đó là: 475 x 100 : 9 = 500 ; và  số đó là: 500 : 5 = 100).

Bài 3. Khoanh vào chữ D (vì khối A có 24 hình lập phương, khối B có 22 hình lập phương; khối C có 24 hình lập phương; khối D có 2 hình lập phương).