Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 2 ( Luyện tập chung )

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Tìm x; Bài 4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg.

Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 4 =                9 + 5 =                11 - 5 =                   20 - 8 =

15 - 7 =                7 + 7 =                 4 + 9 =                   20 - 5 =

13 - 5 =                6 + 8 =                 16 - 7 =                  20 - 4 =

Bài giải

12 - 4 = 8                9 + 5 = 14                11 - 5 = 6                  

15 - 7 = 8                7 + 7 = 14                 4 + 9 = 13                

13 - 5 = 8                6 + 8 = 14                 16 - 7 = 9                 

 

20 - 8 = 12

20 - 5 = 15

20 - 4 = 16

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

28 + 19;               73 - 35;                 53 + 47;                  90 - 42.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x + 18 = 62;                 b) x - 27 = 37;                 c) 40 - x = 8.

Bài giải

a) x + 18 = 62;                                   b) x - 27 = 37;                   

    x         = 62 - 18                                 x         = 37 + 27

    x         = 44                                        x         = 64                               

c) 40 - x = 8.

           x = 40 - 8

           x = 32

Bài 4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

Con lợn bé cân nặng:

92 - 16 = 76 (kg)

Đáp số: 76 kg 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan