Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 sgk toán 2 ( luyện tập chung )


Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Tìm x; Bài 4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg.

Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 4 =                9 + 5 =                11 - 5 =                   20 - 8 =

15 - 7 =                7 + 7 =                 4 + 9 =                   20 - 5 =

13 - 5 =                6 + 8 =                 16 - 7 =                  20 - 4 =

Bài giải

12 - 4 = 8                9 + 5 = 14                11 - 5 = 6                  20 - 8 = 12

15 - 7 = 8                7 + 7 = 14                 4 + 9 = 13                20 - 5 = 15

13 - 5 = 8                6 + 8 = 14                 16 - 7 = 9                 20 - 4 = 16

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

28 + 19;               73 - 35;                 53 + 47;                  90 - 42.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x + 18 = 62;                    b) x - 27 = 37;                   c) 40 - x = 8.

Bài giải

a) x + 18 = 62;                    b) x - 27 = 37;                   c) 40 - x = 8.

           x = 62 - 18                          x = 37 + 27                       x = 40 - 8

           x = 44                                 x = 64                               x = 32

Bài 4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

Con lợn bé cân nặng:

92 - 16 = 76 (kg)

Đáp số: 76 kg 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan