Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 289 phiếu

Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?, Bài 4 tìm x.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)    \(266,22 : 34\);

b)    \(483 : 35\);

c)     \(91,08 : 3,6\);

d)    \(3: 6,25\)

Hướng dẫn giải:

Bài 2: Tính:

a)    \((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32\)

b)    \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\).

Hướng dẫn giải:

a) \((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32\)

    \(= 55,2 : 2,4 – 18,32\)

    \(= 23 – 18,32\)

    \(= 4,68\)

b) \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

    \(= 8,64 : 4,8 + 6,32\)

    \(= 1,8 + 6,32\)

     \(= 8,12\)

Bài 3: Một động cơ mỗi giờ chạy hết \(0,5\) l dầu. Hỏi có \(120\) l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Có \(120\) l dầu thì động cơ chạy được trong:

              \(120 : 0,5 = 240\) (giờ)

                                               Đáp số: \(240\) giờ

Bài 4: Tìm x:

a) \(x – 1,27 = 13,5 : 4,5\)

b) \(x + 18,7 = 50,5 : 2,5\)

c) \(x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

Hướng dẫn giải:

a) \(x – 1,27 = 13,5 : 4,5\)

    \(x – 1,27 = 3\)

    \(x = 3 + 1,27\)

    \(x=4,27\)

b) \( x + 18,7 = 50,5 : 2,5\)

    \(x + 18,7 = 20,2\)

    \(x = 20,2 – 18,7\)

    \(x = 1,5\)

c) \(  x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

    \(x \times 12,5 = 15\)

    \(x = 15: 12,5\)

    \(x = 1,2\)


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan