Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 sgk toán 2


Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính nhẩm; Bài 3. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Đặt tính rồi tính; Bài 4. Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò.

Bài 1. Tính nhẩm

15 - 6 =                    14 - 8 =                  15 - 8 =                    15 - 9 =

16 - 7 =                    15 - 7 =                  14 - 6 =                    16 - 8 =

17 - 8 =                    16 - 9 =                  17 - 9 =                    14 - 5 =

18 - 9 =                    13 - 6 =                   13 - 7 =                   13 - 9 =

Bài giải

15 - 6 = 9                   14 - 8 = 6                 15 - 8 = 7                   15 - 9 = 6

16 - 7 = 9                   15 - 7 = 8                 14 - 6 = 8                   16 - 8 = 8

17 - 8 = 9                   16 - 9 = 7                 17 - 9 = 8                   14 - 5 = 9

18 - 9 = 9                   13 - 6 = 7                  13 - 7 = 6                  13 - 9 = 4

Bài 2. Tính nhẩm:

15 - 5 - 1 =                  16 - 6 - 3 =                     17 - 7 - 2 =

15 - 6 =                       16 - 9 =                          17 - 9 = 

Bài giải

15 - 5 - 1 = 9                 16 - 6 - 3 = 7                    17 - 7 - 2 = 8

15 - 6 = 9                      16 - 9 = 7                         17 - 9 = 8

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 7;                   72 - 36

b) 81 - 9;                   50 - 17.

Bài giải

Bài 4. Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

Bài giải

Số lít sữa bò chị vắt được là:

50 - 18 = 32 ( lít )

Đáp số: 32l sữa bò. 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan