Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Tính nhẩm :

Bài 1. Tính nhẩm :

9 x 1 =                  9 x 5 =               9 x 4 =                9 x 10 =

9 x 2 =                  9 x 7 =               9 x 8 =                9 x 0 =

9 x 3 =                  9 x 9 =               9 x 6 =                0 x 9 =

9 x 2 =                  9 x 5 =               9 x 8 =                9 x 10 =

2 x 9 =                 5 x 9 =                8 x 9 =               10 x 9 =

Giải :

9 x 1 = 9                         9 x 5 = 45           

9 x 2 = 18                       9 x 7 = 63           

9 x 3 = 27                       9 x 9 = 81            

9 x 2 = 18                       9 x 5 = 45          

2 x 9 = 18                       5 x 9 = 45            

9 x 4 = 32                       9 x 10 = 90

9 x 8 = 72                       9 x 0 = 0

9 x 6 = 54                       0 x 9 = 0

9 x 8 = 72                       9 x 10 = 90

 8 x 9 = 72                     10 x 9 = 90

Bài 2. Tính :

9 x 3 + 9                        9 x 8 + 9

9 x 4 + 9                         9 x 9 + 9

Giải:

9 x 3 + 9  = 27 + 9 = 36                      

9 x 4 + 9  = 36 + 9 = 45                      

9 x 8 + 9 = 72 + 9 = 81

9 x 9 + 9 = 81 + 9 = 90

Bài 3. Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

Giải:

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 x 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

10 + 27 = 37 (xe).

Bài 4. Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu)

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

6

12

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giải:

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

16

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan