Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 sgk toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Bài 1. Tìm x; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Số?; Bài 4. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

Bài 1. Tìm x:

a) x - 4 = 8;                  b) x - 9 = 18;                    c) x - 10 = 25

d) x - 8 = 24;                 e) x - 7 = 21;                   g) x - 12 = 36.

Bài giải

a) x - 4 = 8;                  b) x - 9 = 18;                 c) x - 10 = 25

    x      = 8 + 4                 x      = 18 + 9                x        = 25 + 10

    x      = 12                      x     = 27                       x        = 35

d) x - 8 = 24;                 e) x - 7 = 21;                 g) x - 12 = 36.

    x      = 24 + 8                x      = 21 + 7                x        = 36 + 12

    x      = 32                       x     = 28                       x         = 48

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn: Điền các số theo cột tính từ trái sang phải là: 7, 21, 49, 62, 94.

Bài 3. Số?

Bài giải

Bài 4. 

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Bài giải

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm O.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan