Bài 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 sgk Toán 3

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Bài 1. Tính rồi viết theo mẫu:

Bài 1. Tính rồi viết theo mẫu:

Bài giải:

Bài 2: Điền Đ; S

Giải:

a) Ghi Đ vào ô trống vì 32 : 4 = 8

b) Ghi S vào ô trống vì 30 : 6 = 5 ( không có dư) hoặc phép chia đã cho có số dư (6) bằng số chia 6

c) Ghi Đ vào ô trống vì 48 : 6 = 8

d) Ghi S vào ô trống vì 20 : 3 = 6 ( dư 2) hoặc phép chia đã cho lại có số dư 5 lớn hơn số chia 3.

Bài 3. Đã khoanh vào \({1 \over 2}\)  số ô tô trong hình nào?

Đã khoanh tròn vào \({1 \over 2}\)  số ô tô trong hình a.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan