Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bài 1 bài 2 tính nhẩm bài 3 Một sợi dây đồng dài 48 cm ...

Bài 1. Tính nhẩm

 

 42 : 6 = 

54 : 6 = 

12 : 6 = 

 24  : 6 = 

36  : 6 = 

6  : 6 = 

 48  : 6 = 

 18  : 6 = 

 60  : 6 = 

 30  : 6 = 

30  : 5= 

30  : 6 = 

Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:

 42 : 6 = 7

54 : 6  = 9

12 : 6 = 2

 24  : 6 = 4 

36  : 6 = 6

6  : 6 = 1

 48  : 6 = 8

 18  : 6 = 3

 60  : 6 = 10

 30  : 6 = 5

30  : 5= 6

30  : 6 = 5

 Bài 2. Tính nhẩm:

 6 x 4 = 

24 : 6 =

24 : 4 =

 6 x 2 =

12 : 6 =

12 : 2 =

 6 x 5 =

30 : 6 =

30 : 5 =

6 x 1 =

6 : 6 =

6 :1 =

Giải

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

 6 x 4 = 24

24 : 6 = 4

24 : 4 = 6

 6 x 2 =12

12 : 6 = 2

12 : 2 = 6

 6 x 5 = 30

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

6 x 1 = 6

6 : 6 = 1

6 :1 = 6

( Có thể nhận xét : Lấy tích chia cho một thừa được thừa số kia).

Bài 3. Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây mấy xăng - ti mét.

Giải:

Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là:

48 : 6 = 8 (cm).

Bài 4. Một sợi dây đồng dài 48 cm  được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn ?

Giải:

Số đoạn dây cắt được là:

48 : 6 = 8 ( đoạn)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan