Bài 1, 2, 3, 4 trang 18 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Bài 1 tính, bài 2 tìm x, bài 4 thùng thứ nhất có 125 lít dầu

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a)  415 + 415               b) 234 + 432             c) 162 + 370

     536 - 156                    652 - 126                  728 - 245

Giải

Bài 2. Tìm x

a)  X x 4 = 32

b) x : 8 = 4

Giải:

a) X   x 4  = 32

X = 32 : 4

X = 8

X : 8 = 4

X = 4 X 8

X = 32

Bài 3. Tính

a) 5 x 9 + 27

b) 80 : 2 - 13

Giải:

 a) 5 x 9 + 27 = 45 + 27 = 72

b)  80 : 2 - 13 = 40 - 13 = 27

Bài 4. Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai có 160 l dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lit dầu?

Giải:

Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là:

160 - 125 = 35 (l)

Đáp số: 35 lít

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan