Bài 1, 2, 3, 4 trang 133 sgk Toán lớp 2

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Số ?,Bài 4: Tính.

Bài 1: Tính nhẩm:

0 x 4 =                   0 x 2 =                  0 x 3 =                   0 x 1 =

4 x 0 =                   2 x 0 =                  3 x 0 =                   1 x 0 =

Bài 2: Tính nhẩm:

0 : 4 =                    0 : 2 =                 0 : 3 =                    0 : 1 =

Bài 3: Số ?

...x 5 = 0                       3 x ... = 0

...: 5 = 0                       ... : 3 = 0

Bài 4: Tính:

2 : 2 x 0 =                       0 : 3 x 3 =

5 : 5 x 0 =                       0 : 4 x 1 =

Bài giải:

Bài 1:

0 x 4 = 0               0 x 2 = 0              0 x 3 = 0                  0 x 1 = 0

4 x 0 = 0               2 x 0 = 0               3 x 0 = 0                 1 x 0 = 0

Bài 2:

0 : 4 = 0               0 : 2 = 0                 0 : 3 = 0                 0 : 1 = 0

Bài 3:

0 x 5 = 0                       3 x 0 = 0

0 : 5 = 0                        0 : 3 = 0

Bài 4:

2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 3 x 3 = 0 x 3 = 0

5 : 5 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 4 x 1 = 0 x 1 = 0

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan