Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 sgk toán 2


Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + ... = 10         8 + ... = 10       7 + ... = 10        5 + ... = 10

1 + ... = 10         2 + ... = 10       3 + ... = 10        10 = 5 + ...

10 = 9 + ...         10 = 8 + ...       10 = 7 + ...        10 = 6 + ...

10 = 1 + ...         10 = 2 + ...       10 = 3 + ...         10 = ... + 8

Giải

9 + 1 = 10         8 + 2 = 10       7 + 3 = 10        5 + 5 = 10

1 + 9 = 10         2 + 8 = 10       3 + 7 = 10        10 = 5 + 5

10 = 9 + 1         10 = 8 + 2       10 = 7 + 3        10 = 6 + 4

10 = 1 + 9         10 = 2 + 8       10 = 3 + 7        10 = 2 + 8

Bài 2. Tính:

Giải

Bài 3. Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 =                      9 + 1 + 2 = 

6 + 4 + 8 =                      4 + 6 + 1 = 

5 + 5 + 5 =                      2 + 8 + 9 =

Giải

7 + 3 + 6 = 16                     9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 8 = 18                     4 + 6 + 1 = 11

5 + 5 + 5 = 15                     2 + 8 + 9 = 19

Bài 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải

Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;

Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;

Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan