Bài 1, 2, 3, 4 trang 10 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Bài 1, 2 Tính nhẩm. Bài 3, Bài 4 giải toán

Bài 1. Tính nhẩm:

3 x 4  =

  2 x 5  =

 5   x 3 =

4 x 2 =

12 : 3 =

10 : 2  =

15 : 3 =

8 : 2 =

12 : 4 =

10 : 5  =

15 : 5 =

8 : 4 =

Bài 2. Tính nhẩm

400 : 2 =

800 : 2 =

600 : 3 =

300 : 3 =

400 : 4 =

800 : 4 =

Bài 3. Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?

Bài 4. Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào ?

Hướng dẫn giải:

Bài 1. 

3 x 4  = 12

  2 x 5  = 10

 5   x 3 = 15

12 : 3 = 4

10 : 2  = 5

15 : 3 = 5

12 : 4 = 3

10 : 5  = 2

15 : 5 = 3

                                    4 x 2 = 8

                                    8 : 2 = 4

                                    8 : 4 = 2

Bài 2.

400 : 2 = 200

800 : 2 =400

600 : 3 = 200

300 : 3 = 100

400 : 4 = 100

800 : 4 = 200

Bài 3.  Số cốc trong mỗi hộp là:

24 : 4 = 6 ( cốc).

Bài 4. Có thể nối phép tính với kết quả của nó như sau:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan