Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 sgk toán 2


Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Đặt tính rồi tính; Bài 3. TÌm x; Bài 4. Anh cân nặng 50 kg, em nhẹ hơn anh 16kg; Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 5 + 9 =                     8 + 6 =                   3 + 9 =                   2 + 9 =

    9 + 5 =                     6 + 8 =                   3 + 8 =                   4 + 8 =

b) 14 - 7 =                    12 - 6 =                  14 - 5 =                  15 - 9 =

     16 - 8 =                   18 - 9 =                  17 - 8 =                   13 - 7 =

 

Bài giải

a) 5 + 9 = 14               8 + 6 = 14                3 + 9 = 12                2 + 9 = 11

    9 + 5 = 14               6 + 8 = 14                3 + 8 = 11                4 + 8 = 12

b) 14 - 7 = 7                   12 - 6 = 6                14 - 5 = 9                 15 - 9 = 6

    16 - 8 = 8                  18 - 9 = 9                 17 - 8 = 9                  13 - 7 = 6

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 36;               100 - 75;                  48 + 48

b) 100 - 2;                 45 + 45;                  83 + 17.

Bài giải

Bài 3. TÌm x:

a) x + 16 = 20;                      b) x - 28 = 14;                         c) 35 - x = 15.

Bài giải

a) x + 16 = 20;                      b) x - 28 = 14;                         c) 35 - x = 15.

           x = 20 - 16                           x = 14 + 28                              x = 35 - 15

           x = 4                                    x = 42                                     x = 20

Bài 4. Anh cân nặng 50 kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Cân nặng của em là:

50 - 16 = 34 (kg)

Đáp số: 34 kg

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

     

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài giải

Khoanh vào chữ D.