Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 sgk toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Số?; Bài 4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây; Bài 5. Số?;

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 7 =                 8 + 4 =                   6 + 5 =                     2 + 9 =

7 + 9 =                 4 + 8 =                   5 + 6 =                     9 + 2 =

16 - 9 =                12 - 8 =                  11 - 6 =                    11 - 2 =

16 - 7 =                12 - 4 =                  11 - 5 =                    11 - 9 =

Bài giải

9 + 7 = 16                8 + 4 = 12                   6 + 5 = 11                     

7 + 9 = 16                4 + 8 = 12                   5 + 6 = 11                    

16 - 9 = 7                12 - 8 = 4                     11 - 6 = 5                      

16 - 7 = 9                12 - 4 = 8                     11 - 5 = 6                      

 

2 + 9 = 11

9 + 2 = 11

11 - 2 = 9

11 - 9 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 42;                         47 + 35;                      36 + 64

b) 81 - 27;                          63 - 18;                       100 - 42.

Bài giải

Bài 3. Số?

    9 + 8 =                                           7 + 8 =

c) 9 + 6 =                                        d) 6 + 5 =

   9 + 1 + 5 =                                       6 + 4 + 1 =

Bài giải

    9 + 8 = 17                                          7 + 8 = 15

c) 9 + 6 = 15                                       d) 6 + 5 = 11

   9 + 1 + 5 = 15                                      6 + 4 + 1 = 11

Bài 4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

Số cây lớp 2B trồng được là

48 + 12 = 60 ( cây )

Đáp số: 60 cây.

Bài 5. Số?

a) 72 + ... = 72;                      b) 85 - ... = 85.

Bài giải

a) 72 + 0 = 72;                      b) 85 - 0 = 85.

       

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan