Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Bài 4.Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 l, người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 1.Số

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

tích

 

 

 

 

 

 Giải:

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

tích

846

630

840

964

850

 Bài 2 .Tìm x:

a) x : 3 = 212                   b)  x : 5 = 141

Giải:

a) x : 3 = 212        

    x = 212 x 3

    x = 636

b) x : 5 = 141

    x = 141 x 5

    x = 705

Bài 3. Mỗi hộp có 120 gói mì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu gói mì?

Giải:

Số gói mì có trong 4 hộp là:

120 x 4 = 480 (gói)

Đáp số: 480 gói

Bài 4.Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 l, người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số lít dầu có trong 3 thùng là:

125 x 3 = 375 (l)

Số lít dầu còn lại là:

375 – 185 = 190 (l)

Đáp số: 190 lít

Bài 5.Viết ( theo mẫu)

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

   

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

   

 Giải:

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

12 x 3 = 36

24 x 3 = 72

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

24 : 3 = 8

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan