Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 sgk toán 2


Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Tính; Bài 4. Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi; Bài 5. Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống.

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 6 =                7 + 8 =                6 + 5 =               3 + 9 = 

6 + 9 =                    8 + 7 =                5 + 6 =                9 + 3 =

b) 3 + 8 =                4 + 8 =                2 + 9 =                6 + 7 =

5 + 8 = =                 4 + 7 =                5 + 9 =                7 + 7 = 

Bài giải

a) 9 + 6 = 15               7 + 8 = 15               6 + 5 = 11              3 + 9 = 12

6 + 9 = 15                   8 + 7 = 15               5 + 6 = 11               9 + 3 = 12

b) 3 + 8 = 11               4 + 8 = 12               2 + 9 = 11               6 + 7 = 13

5 + 8 = 13                   4 + 7 = 11               5 + 9 = 14               7 + 7 = 14

Bài 2. Tính:

8 + 4 + 1 =                    7 + 4 + 2 =                   6 + 3 + 5 = 

8 + 5 =                          7 + 6 =                          6 + 8 = 

Bài giải

8 + 4 + 1 = 13                   7 + 4 + 2 = 13                  6 + 3 + 5 = 14

8 + 5 = 13                         7 + 6 = 13                         6 + 8 = 14

Bài 3. Tính:

Bài giải

Bài 4. Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải

Số quả bưởi mẹ và chị hái được tất cả là:

38 + 16 = 54 ( quả bưởi )

Đáp số: 54 quả bưởi.

Bài 5. Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 ... > 58;                            b) 89 < ... 8.

Bài giải

a) 59 > 58;                            b) 89 < 98.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan