Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 sgk toán 2

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bài 1. a) Cái cân đồng hồ; Bài 2. Câu nào đúng? Câu nào sai?; Bài 3. Tính; Bài 4. Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ; Bài 5. Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg.

Bài 1. 

a) Cái cân đồng hồ                    Túi cam cân nặng mấy kg?

                       

b) Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu kg?

 

Bài giải

a) Túi cam cân nặng 1kg.

b) Bạn Hoa cân nặng 25kg.

Bài 2. Câu nào đúng? Câu nào sai?

a) Quả cam nặng hơn 1kg.

b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.

c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.

d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.

e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.

g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

Bài giải

Câu a) sai                  Câu d) sai

Câu b) đúng               Câu e) sai

Câu c) đúng                Câu g) đúng

Bài 3. Tính:

3kg + 6kg - 4kg =                         8kg - 4kg + 9kg = 

15kg - 10kg + 7kg =                     16kg + 2kg - 5kg = 

Bài giải

3kg + 6kg - 4kg = 5kg                         8kg - 4kg + 9kg = 13kg

15kg - 10kg + 7kg = 12kg                    16kg + 2kg - 5kg = 13kg

Bài 4. Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu kg gạo nếp?

Bài giải

Số kg gạo nếp là 

26 - 16 = 10 (kg)

Đáp số: 10kg

Bài 5. Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam?

Bài giải

Số kg con ngỗng cân nặng là:

2 + 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan