A.My house trang 30 sgk tiếng anh 6


1.Listen and repeat ( Lắng nghe và lặp lại), 2. Practice with a partner. ( thực hành với bạn cùng học) 3. Listen and repeat. Then practice ( Lắng nghe và lặp lại)

A.My house ( Nhà tôi)    

1.Listen and repeat ( Lắng nghe và lặp lại) 

Click tại đây đề nghe:


That's my house        

 -Kia là nhà tôi.

- This is the living room          

 - Đây là phòng khách.

- This is...         - Đây là                                                                              - a couch          - trường kỉ                                                                          -an armchair.    - ghế bành                                                                         -a table             - cái bàn                                                                            - a lamp           - cái đèn

- a bookself.          - kệ sách                                                                       - a telephone         - điện thoại                                                                    - a television         - máy truyền hình.                                                          - a stereo              - máy âm thanh nổi.                                                      2. Practice with a partner. ( thực hành với bạn cùng học) 

- what is this?          - It's a table    - Đây là cái gì? - Đó là cái bàn                 -what is that?          - It's a window  - Đây là cái gì? - Đó là cửa sổ                 -what are these?                             - Những cái này là gì?                           -They're chairs.                               - Đó là những cái ghế dựa.                    -what are those?                            -Những cái kia là gì?                              -They're armchairs                          - Đó là những cái ghế bành 

3. Listen and repeat. Then practice ( Lắng nghe và lặp lại)     

Click tại đây đề nghe:

               a. - Hi, I'm Ba.                                        Chào. Tôi là Ba                                  - I'm twelven years old.                      Tôi 12 tuổi                                         - I'm a student                                     Tôi là học sinh.

b. - This is my father.                              Đây là cha tôi                                   - His name's Ha                                   Tên của ông ấy là Hà                        - He's a teacher                                   Ông ấy là giáo viên

c.- This is my mother                                    Đây là mẹ tôi                              - Her name's Nga                                       Tên của bà ấy là Nga                  - She's a teacher, too.                                Bà ấy cũng là giáo viên.

d. - This is my sister                                           Đây là chị tôi                         - She's fifteen.                                                Chị ấy 15 tuổi                      - She's a student                                             Chị ấy là học sinh                 - I'm her brother                                              Tôi là em trai của chị ấy

e. - How many  people are there in your family, Ba?                                        Có bao nhiêu người trong gia đình Ba                                                            - There are four people in my family.                                                              Có bốn người trong gia đình tôi.

4. Answer the questions. ( Trả lời câu hỏi)                                                     a.  what's her name                                            - Her name's Nga

b.- what's his name?                            His name's Ha

c. who's that?                                                 - It's Ba                                        - How old is he?                                           - He's twelven( years old)

d. - who's this?                                     - It's Lan                                                 - How old is she?                              - She's fifteen.

e. How many people are there in the family?    there are four.                         5. Answer the questions ( Trả lời câu hỏi)                                                 a. what is your name?                                      -My name's...                        b. How old are you?                                        - I'm twelve years old.            c. How many people are there in your family?   - There are five.                       

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu