Adjective + (that) + Clause (Tính từ + mệnh đề)


ADJECTIVE + (that) + CLAUSE (Tính từ + mệnh đề).Một số tính từ chỉ cám giác (adjectives of emotion) có thể có một mệnh để theo sau.

ADJECTIVE + (that) + CLAUSE (Tính từ + mệnh đề).

Một số tính từ chỉ cám giác (adjectives of emotion) có thể có mội mệnh để theo sau.

e.g. We’re glad (that) everyone came back home safely.

(Chúng tôi vui mọi người về nhà an toàn.)

I'm afraid (that) the matter isn’t approved.

(Tôi e rằng vấn đề không dược chấp thuận.)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu